Dendrologický posudek

Dendrologické posudky a dendrologický průzkum rozhodně patří mezi naše služby, ale nabízíme také odborný řez stromů, instalace bezpečnostních vazeb, přístrojová vyšetření, a nakonec i konečné řešení – rizikové kácení.

Dendrologický posudek

Dendrologický posudek vyhotovujeme zpravidla za účelem posouzení zdravotního stavu stromu a jeho provozní bezpečnosti. Mohou ale nastat i situace, kdy je třeba vyčíslit škodu při poškození dřeviny, nebo ekologickou hodnotu při jeho pokácení.

Dendrologický posudek vypracovává dendrolog nebo certifikovaný arborista. Výstupem je podrobný dokument specifikující druh dřeviny, její dendrometrické údaje, charakter stanoviště, zdravotní stav a provozní bezpečnost, fytopatologické činitele, prognózu včetně návrhu pěstebního zásahu, a také fotodokumentaci.

Protokol z terénního šetření

Inventarizace stromů / dendrologický průzkum

Předmětem dendrologického průzkumu je zhodnocení stromů: určení taxonu (rod, druh, případně kultivar), změření obvodu kmene, výšky stromu, výšky nasazení koruny a průměru koruny. Dále stanovujeme fyziologické stáří, vitalitu, zdravotní stav, stabilitu a perspektivu stromu. Na základě vyhodnocení stavu stromu navrhneme vhodné opatření (typ technologie ošetření / kácení) a jeho naléhavost.

Zpracovaný dendrologický průzkum včetně fotodokumentace zasíláme i s ohledem na přírodu standardně pouze v elektronické podobě.

Ceník posudků

V případě, že je vhodné provést zákrok na stromě z vysokozdvižné plošiny, nebo za pomoci jeřábu, spolupracujeme téměř výhradně s firmou Montážní plošiny Strach. Mají výborné, opečovávané stroje a jezdí s nimi profíci. Ve výsledku s nimi máme prostě pro strach uděláno :).