Mimoprodukční funkce dřevin

V příloze vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 378/2010 Sb., je seznam ovocných rodů a druhů určených pro produkci ovoce. To zda dřevina, kterou se chystáme ošetřit nebo pokácet, je či není v tomto seznamu, může hrát významnou roli v našem přístupu k ní. Samotný fakt, že dřevina na seznamu je, ještě automaticky neznamená, že má být ošetřována podle standardu SPPK C02 005 – Péče o funkční výsadby ovocných dřevin a nikoli podle standardu SPPK A02 002 – Řez stromů, ani že by mohla být pokácena bez povolení. 

V Metodickém doporučení odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, bod V. uvádí:

a) OOP (orgán ochrany přírody) posuzuje, zda se v případě prováděného nebo provedeného kácení stromů jedná o ovocné dřeviny a zároveň, zda rostou na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

b) Ovocnými dřevinami jsou myšleny dřeviny, které jsou člověkem záměrně vysazeny a pěstovány za primárním účelem sklizně a konzumace jejich plodů. Při úvaze, zda se jedná o ovocnou dřevinu, lze pro účely této vyhlášky využít následující seznam ovocných dřevin:

Dřevina Latinský název
Angrešt, Rybíz Ribes L.
Broskvoň Persica vulgaris Mill.
Hrušeň Pyrus L.
Jabloň Malus Mill.
Temnoplodec Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot
Jeřáb obecný moravský (sladkoplodý) Sorbus aucuparia subsp. moravica (Zengerl.) A.Love et D.Love
Kdouloň Cydonia oblonga Mill.
Líska obecná Corylus avellana L.
Mandloň obecná Amygdalus communis L.
Meruňka Armeniaca vulgaris Lam.
Morušovník Morus sp.
Ořešák vlašský Junglans regia L.
Maliník, Ostružiník Rubus L.
Slivoň Prunus domestica L.
Třešeň Cerasus avium (L.)Moench
Višeň Cerasus vulgaris Mill.

c) Skutečnost, zda ovocné dřeviny rostou na pozemcích v zastavěném území obce [§ 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)], vyplývá z vymezení územním plánem, případně postupem podle tohoto zákona. Pokud obec nemá takto vymezené zastavěné území, považuje se za zastavěné území zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí. Touto podmínkou jsou chráněny cenné vzrostlé ovocné stromy ve volné krajině.

d) Skutečnost, zda ovocné dřeviny rostou na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň, je jednoznačně zjistitelná a ověřitelná nahlížením do katastru nemovitostí

Reálný stav je takový, že ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích uvedených vyhláškou nemusí fakticky plnit funkci produkce plodů, a naopak „produkční“ zahrady mohou být i na jiných typech pozemků, které ve vyhlášce uvedené nejsou.

Jako stěžejní je proto výrok:

„ovocnými dřevinami jsou myšleny dřeviny, které jsou člověkem záměrně vysazeny a pěstovány za primárním účelem sklizně a konzumace jejich plodů“

Při posuzování tedy nelze postupovat mechanicky „dřevina je na seznamu, tak je ovocná a tečka“, ale je nutné posoudit, jaký účel konkrétní strom plní (například vzrostlý morušovník bílý v parku).