Přístrojová vyšetření stability stromů

Přístrojová vyšetření stromů rozhodně patří mezi naše služby, ale nabízíme také profesionální řezy stromů, odborné dendrologické posudky, instalace bezpečnostních vazeb a nakonec i konečné řešení – rizikové kácení.

Přístrojová vyšetření stability stromů

U obzvlášť hodnotných stromů a stromů s vysokou hodnotou cíle případného pádu se vyplácí investice do speciálních měřících metod, které nebezpečí odhalí včas.

Ani sebezkušenější dendrolog nedokáže přesně určit míru poškození kořenů (např. po stavební činnosti) nebo rozsah hniloby v dutinách kmene a kosterních větví. Z vizuálního ohledání zkrátka nelze vyvodit závěr s absolutní jistotou. Přístrojové metody jsou tedy cenný spojenec.

Tahová zkouška

Podstatou tahové zkoušky je zatížení stromu lanovým navijákem ve dvou na sebe kolmých směrech. Mechanické chování stromu je v průběhu zatěžování známou působící silou exaktně měřeno dynamometrem, elastometrem a inklinometrem. Speciální software následně vyhodnotí sílu, která působí na strom při určité síle větru. Se znalostí materiálových vlastností dřeva, lze vyčíslit reálnou odolnost stromu proti vyvrácení a zlomení kmene.

Akustický stromový tomograf

Akustický (stromový) tomograf funguje na principu měření rychlosti šíření zvuku dřevem. Po obvodu stromu se pod kůru umístí čidla do hloubky aktivního pletiva. Čidla propojená s počítačem snímají rychlost šíření zvuku a ten se šíří ve zdravém dřevě odlišně od dřeva postiženého hnilobou/tlením. Výsledkem šetření je vizualizace průřezu kmene.

Ceník – přístrojová vyšetření stromů

Výňatek z arboristických standardů

9.1 Obecné požadavky přístrojových metod

9.1.1

Přístrojové metody umožňují zpřesnění posouzení vitality (životní funkce) stromů a exaktnější  hodnocení  zdravotního  stavu  (poškození  a  defektů),  případně stanovení jejich rozsahu a pravděpodobnosti selhání stromů.

9.1.2

Přístrojové  metody  jsou  využívány  výhradně  jako  nadstavba  dříve  provedeného komplexního  dendrologického  průzkumu  stromu.  Jejich  využívání  bez  vazby na dendrologický průzkum je technologickou chybou.

9.1.3

Seznam  přístrojových  metod  s  popisem  jejich  možného  využití  je  uveden v Příloze č. 15.

9.1.4

Nasazení přístrojových metod je relevantní pokud:

 • vizuální hodnocení není dostačující,
 • hodnota stromu je velmi vysoká,
 • stav stromu je sporný.
9.1.5

Aplikací přístrojové metody hodnocení:

 • nesmí dojít k poškození dřeviny,
 • nesmí dojít ke vzniku trvalých poškození dřevních pletiv stromu za hranicí běle,
 • nesmí dojít k narušení stanoviště stromu, např. aplikací nevhodných látek.
9.1.6

Metody  musí  být  opakovatelné  a  nezávislé  na  osobě  měřícího.  Výsledek  měření musí    být    jasně    identifikován    (např.    detekce    rozsahu    dutiny,    stanovení pravděpodobnosti  selhání)  a metodika  stanovení  musí  být  popsána  v  protokolu  či jinak dostupná.

9.2 Rozdělení přístrojových metod

9.2.1

Uvedený  seznam  přístrojových  metod  nemusí  být  kompletní.  Uvedené  jsou  pouze přístupy  ověřené  vědeckým  výzkumem  a  praktickou  aplikací,  doporučované  pro využití  v  podmínkách  ČR.  Princip  jednotlivých  přístrojových  metod  zpravidla kvantifikuje  pouze  část  parametrů,  zahrnutých  do  jednotlivých  diagnostických charakteristik.

9.2.2

Hodnocení  vitality.  Účelem  aplikace  metod  je  zpřesnit  posouzení  jednotlivých parametrů  dynamiky  průběhu  fyziologických  funkcí  stromu,  případně  zhodnotit časový vývoj tohoto parametru. Příklady metod:

 • gazometrické metody měření,
 • měření transpiračního toku,
 • dendroekologická analýza (invazivní metoda zasahující do jádrového/vyzrálého dřeva).
9.2.3

Zjišťování  stability  koruny.  Účelem  je  detailní  analýza  stability  silných  větví a kmenů,  tvořících  korunu  stromu.  Používané  postupy  musí  umožňovat  práci v koruně stromu. Doporučované metody:

 • akustická měření,
 • akustická tomografie.
9.2.4

Zjišťování  stability  kmene.  Účelem  je  především  detekce  rozsahu  skrytých defektů  v oblasti  kmene  (od  oblasti  styku  s  půdou  po  kosterní  větvení).
Doporučované metody:

 • akustická měření,
 • akustická tomografie,
 • tahová zkouška.
9.2.5

Zjišťování  stability  kořenového  systému.  Účelem  je  detekce  rozsahu  narušení mechanicky  významného  kořenového  systému  bez  ohledu  na  důvod  (nevhodná architektura, mechanické poškození, infekce dřevními houbami a podobně).
Doporučované metody:

 • tahová zkouška.
9.2.6

Analýza  architektury.  Metody  se  zabývají  detailním  popisem  architektury  buď nadzemní, nebo podzemní části stromu. Účelem může být např. zpřesnění výpočtu zátěžové  analýzy  nebo  zjištění  rozsahu  kořenového  systému  (bez  ohledu na intaktnost či funkci kořenů). Doporučované metody:

 • půdní radar (GPR),
 • LIDAR,
 • akustické vytyčení kořenového systému (speciální senzory).

V případě, že je vhodné provést zákrok na stromě z vysokozdvižné plošiny, nebo za pomoci jeřábu, spolupracujeme téměř výhradně s firmou Montážní plošiny Strach. Mají výborné, opečovávané stroje a jezdí s nimi profíci. Ve výsledku s nimi máme prostě pro strach uděláno :).