Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení rozhodně patří mezi naše služby, ale raději stromy ošetřujeme než kácíme. Nabízíme tedy také profesionální řezy stromů, odborné dendrologické posudky, instalace bezpečnostních vazeb i přístrojová vyšetření.

Řez stromu

Ceník – rizikové kácení

Rizikové kácení stromů

Ne každý strom lze řezem zachránit. I když raději stromy ošetřujeme, kácíme bohužel častěji, než bychom chtěli.

Celý text standardu „Kácení stromů“.

 

Kácení - volné (ze země)

Rizikové kácení bez výstupu arboristy na strom.

Může být volné nebo s přetažením.

Směrování pádu stromu žádoucím směrem je docíleno buď jen směrovým zářezem, nebo pomocí tahu lanem umístěného do koruny stromu.

 

Kácení - postupné

Při postupném rizikovém kácení používáme stromolezecké techniky, kdy korunu stromu postupně rozebereme, jednotlivé kusy cíleně házíme nebo lanem spouštíme. Kmen nakonec „sešpalkujeme“.

V praxi se pak ještě rozlišuje, zda je prostor pod korunou stromu volný, nebo s překážkami. Tento aspekt pochopitelně výrazně ovlivňuje cenu.

Rizikové kácení - výňatek z arboristických standardů

4. Technologie kácení

4.0.1

Technologie je ukazatelem, sloužícím pro zpracování výkazu výměr a projektové dokumentace. Vlastní provedení kácení musí odpovídat skutečnému stavu stromu, stanoviště a podmínkám.

4.0.2

Volné kácení (S-KV) a kácení s přetažením (S-KSP) se navrhuje v případech, kdy lze pokácení provést bez výstupu do koruny stromu a je zajištěna volná ústupová cesta.  Postupné  kácení  (S-KPV  a  S-KPP)  se  navrhuje  především  u  stromů rostoucích  v  podmínkách  vylučujících  kácení  v  celé  délce  kmene.  Je  často využíváno i u stromů defektních či infikovaných.

4.1 Rizikové kácení volné (S-KV)

4.1.1

O  volné  kácení  se  jedná  v  případě,  kdy  se  kácí  strom  s volným  kruhovým prostorem bez překážek o poloměru minimálně 2 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech

4.1.2

Technologií  volného  kácení  se  postupuje  i  v  případech,  kdy  dochází  ke  kácení stromů do průměru kmene 150  mm ve výšce na pařezu, a to bez ohledu na okolní podmínky.

4.2 Rizikové kácení s přetažením (S-KSP)

4.2.1

Kácení  s  přetažením  se  provádí  v  případech,  kdy  je  pro  pokácení  stromu k dispozici  pouze  koridor  volného  prostoru  bez  překážek  (do  vzdálenosti minimálně  2  násobku  výšky  káceného  stromu  o  minimální  šířce  2  násobku průměru koruny v dopadové ploše káceného stromu.

4.2.2

Jako  kácení  s přetažením  se  označují  i  případy,  kdy  překážkami  v dopadové vzdálenosti jsou pouze kmeny okolních stromů.

4.2.3

Při kácení s přetažením je nutné zajistit směr pádu použitím vhodného prostředku (tahem lana mechanizačního prostředku, speciálním stahovákem, atp.).

4.2.4

Kácení  s přetažením  nelze  provádět  v  případech  významného  náklonu  kmene jiným směrem než je směr kácení.

4.3 Rizikové kácení postupné s volnou dopadovou plochou (S-KPV)

4.3.1

Postupné kácení s volnou dopadovou plochou se provádí v případech, kdy je pro pokácení  stromu  k  dispozici  dopadový  prostor  bez  poškoditelných  překážek o souvislé  ploše  rovné  minimálně  75%  průměru  koruny,  vyjádřené  kruhovou výsečí.

4.4 Rizikové kácení postupné s překážkou v dopadové ploše (S-KPP)

4.4.1

Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše se provádí v případech, kdy není pro  pokácení  stromu  dostatečný  dopadový  prostor  a  poškoditelné  překážky zabírají výseč více než 25 % průměru koruny.

V případě, že je vhodné provést zákrok na stromě z vysokozdvižné plošiny, nebo za pomoci jeřábu, spolupracujeme téměř výhradně s firmou Montážní plošiny Strach. Mají výborné, opečovávané stroje a jezdí s nimi profíci. Ve výsledku s nimi máme prostě pro strach uděláno :).