Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení rozhodně patří mezi naše služby, ale raději stromy ošetřujeme než kácíme. Nabízíme tedy také profesionální řezy stromů, odborné dendrologické posudky, instalace bezpečnostních vazeb i přístrojová vyšetření.

Řez stromu

Ceník – rizikové kácení

Sestavit závazný ceník arboristických prací není nic snadného. Existují oficiální cenové soustavy, které stanovují ceny jednotlivých typů ošetření nebo kácení na různě velkých stromech. Nicméně i tak jsou to odhady. Stejně velké stromy se stejnými typy zásahů bývají různě pracné.

Pro zjednodušení to berte tak, že hodina práce profesionálního certifikovaného arboristy stojí 800 – 1500,- Kč. (podle náročnosti a hlavně podstupovaného rizika). Hodina práce proškoleného pozemního pracovníka (a bez něho to nejde, arborista potřebuje na zemi někoho, kdo ví, a dokáže pomoct) stojí 250,- Kč. Když přidáte nákladovou položku a daně, můžete mít odhad, kolik váš strom bude u nás stát. Pokud ovšem odhadnete časovou náročnost vašeho stromu, a míru nebezpečí, kterou arborista bude podstupovat. To není pro laika snadné. Od toho tu jsou ovšem konzultace.

Pokud chcete konzultovat stav stromu za účelem cenové nabídky našich služeb, pak vás konzultace s námi nic nestojí. Pokud si nás zavoláte v podstatě kvůli ústnímu odbornému posudku, je naše služba zpoplatněna částkou 1000,- Kč.

Rizikové kácení stromů

Ne každý strom lze řezem zachránit. I když raději stromy ošetřujeme, kácíme bohužel častěji, než bychom chtěli.

Celý text standardu „Kácení stromů“.

 

Kácení - volné (ze země)

Rizikové kácení bez výstupu arboristy na strom.

Může být volné nebo s přetažením.

Směrování pádu stromu žádoucím směrem je docíleno buď jen směrovým zářezem, nebo pomocí tahu lanem umístěného do koruny stromu.

 

Kácení - postupné

Při postupném rizikovém kácení používáme stromolezecké techniky, kdy korunu stromu postupně rozebereme, jednotlivé kusy cíleně házíme nebo lanem spouštíme. Kmen nakonec „sešpalkujeme“.

V praxi se pak ještě rozlišuje, zda je prostor pod korunou stromu volný, nebo s překážkami. Tento aspekt pochopitelně výrazně ovlivňuje cenu.

Rizikové kácení - výňatek z arboristických standardů

4. Technologie kácení

4.0.1

Technologie je ukazatelem, sloužícím pro zpracování výkazu výměr a projektové dokumentace. Vlastní provedení kácení musí odpovídat skutečnému stavu stromu, stanoviště a podmínkám.

4.0.2

Volné kácení (S-KV) a kácení s přetažením (S-KSP) se navrhuje v případech, kdy lze pokácení provést bez výstupu do koruny stromu a je zajištěna volná ústupová cesta.  Postupné  kácení  (S-KPV  a  S-KPP)  se  navrhuje  především  u  stromů rostoucích  v  podmínkách  vylučujících  kácení  v  celé  délce  kmene.  Je  často využíváno i u stromů defektních či infikovaných.

4.1 Rizikové kácení volné (S-KV)

4.1.1

O  volné  kácení  se  jedná  v  případě,  kdy  se  kácí  strom  s volným  kruhovým prostorem bez překážek o poloměru minimálně 2 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech

4.1.2

Technologií  volného  kácení  se  postupuje  i  v  případech,  kdy  dochází  ke  kácení stromů do průměru kmene 150  mm ve výšce na pařezu, a to bez ohledu na okolní podmínky.

4.2 Rizikové kácení s přetažením (S-KSP)

4.2.1

Kácení  s  přetažením  se  provádí  v  případech,  kdy  je  pro  pokácení  stromu k dispozici  pouze  koridor  volného  prostoru  bez  překážek  (do  vzdálenosti minimálně  2  násobku  výšky  káceného  stromu  o  minimální  šířce  2  násobku průměru koruny v dopadové ploše káceného stromu.

4.2.2

Jako  kácení  s přetažením  se  označují  i  případy,  kdy  překážkami  v dopadové vzdálenosti jsou pouze kmeny okolních stromů.

4.2.3

Při kácení s přetažením je nutné zajistit směr pádu použitím vhodného prostředku (tahem lana mechanizačního prostředku, speciálním stahovákem, atp.).

4.2.4

Kácení  s přetažením  nelze  provádět  v  případech  významného  náklonu  kmene jiným směrem než je směr kácení.

4.3 Rizikové kácení postupné s volnou dopadovou plochou (S-KPV)

4.3.1

Postupné kácení s volnou dopadovou plochou se provádí v případech, kdy je pro pokácení  stromu  k  dispozici  dopadový  prostor  bez  poškoditelných  překážek o souvislé  ploše  rovné  minimálně  75%  průměru  koruny,  vyjádřené  kruhovou výsečí.

4.4 Rizikové kácení postupné s překážkou v dopadové ploše (S-KPP)

4.4.1

Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše se provádí v případech, kdy není pro  pokácení  stromu  dostatečný  dopadový  prostor  a  poškoditelné  překážky zabírají výseč více než 25 % průměru koruny.

V případě, že je vhodné provést zákrok na stromě z vysokozdvižné plošiny, nebo za pomoci jeřábu, spolupracujeme téměř výhradně s firmou Montážní plošiny Strach. Mají výborné, opečovávané stroje a jezdí s nimi profíci. Ve výsledku s nimi máme prostě pro strach uděláno :).