Arboristické standardy

Jednotlivé arboristické standardy roztříděné do záložek pro rychlé vyhledávání. Postupně doplňované interními „meziodkazy“, vysvětlujícími odkazy na zákony a odborné pojmy a audioverzí. Pokud naleznete „dětské nemoci“ nebo chyby, budeme moc rádi, když nás upozorníte, a pomůžete nám vytvořit spolehlivý nástroj pro praktické využití, ať už ke vzdělávání, nebo „jen“ pro dobrou praxi.

Standardy péče o přírodu a krajinu

Standardy péče o přírodu a krajinu (SPPK) jsou doporučením stanovujícím parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy po odborné oponentuře vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která je zpracovává ve spolupráci s akademickými pracovišti a dalšími odbornými autoritami v příslušných oborech.

Standardy budou postupně pokrývat jednotlivé oblasti péče o přírodu a krajinu, vycházejí z příkladů dobré praxe v daném oboru a jsou podkladem, který má sloužit ke zkvalitnění prováděných prací, zajistit porovnatelnost výstupů i sjednocení termínů v komunikaci mezi projektanty, dodavateli, odběrateli, úřady, odbornými institucemi i orgány státní správy.

Citace ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny

Normou „odspodu“

Arboristické standardy nejsou zákonnou normou, ale „pouze“ doporučením. Z toho vyplývá, že jim zákonodárná moc naší země status zákonné normy neudělila, ani je do zákonů neimplementovala. Nicméně, arboristické standardy ze zákonů vychází a snaží se je ujasnit respektive zpřístupnit pro dobrou praxi. Navíc se stále více jako „zákonná“ norma prosazují tak jakoby odspodu, jelikož jsou ze strany zadavatelů prací (především obcí) stále častěji smluvně vyžadovány. V tu chvíli se závaznou normou stávají.

Víc než jen výkladová pomůcka

Pokud zákon jedním dechem zakazuje poškozování stromů a dechem druhým nařizuje péči o ně, je už na první pohled zřejmé, že slova „poškozování“ a „péče“ takto podaná jsou poněkud vágní a vyžadují přesnější definování. Arboristické standardy o to úspěšně usilují, přičemž jejich cílem není jen být výkladovou pomůckou při prosazování zákonů. Podobný vztahu mezi morálkou a právem (kdy právo je jen minimem morálky) je vztah mezi správnou péčí o stromy a neporušením zákonů o nich. Standardy se stále jistěji a sebejistěji stávají příručkou každého arboristy rozhodnutého pečovat o jemu svěřené stromy co nejlépe.

Arboristické standardy

Výsadba stromů

Standard „Výsadba stromů“ definuje účel a náplň pracovních operací, realizovaných při výsadbě stromů rostoucích v mimolesním prostředí. Standard je určen k aplikaci při výsadbě stromů, které plní mimoprodukční funkce tedy, jejichž hlavním účelem není produkce plodů, dřeva a dalších komodit. Standard řeší výsadbu stromů od velikosti špičáků.

Celý text v záložkách s interními odkazy

Úprava stanovištních poměrů dřevin

Standard „Úprava stanovištních poměrů dřevin“ definuje zásahy do stanovištních poměrů existujících dřevin rostoucích mimo les za účelem jejich optimalizace. Ze stanovištních poměrů se standard zabývá pouze půdním prostředím.

Celý text v záložkách s interními odkazy

Hodnocení stavu stromů

Standard „Hodnocení stavu stromů“ definuje postupy, úrovně a náplň jednotlivých stupňů hodnocení stavu stromů rostoucích mimo les včetně jejich růstových podmínek především za účelem možnosti návrhu pěstebních opatření a jako podklad pro oblasti řešené dalšími z řady standardů.

Celý text v záložkách s interními odkazy

Řez stromů

Standard „Řez stromů“ definuje běžné typy a techniky zásahů, realizované převážně na stromech rostoucích mimo les za účelem obnovy, zachování nebo zvyšování plnění jejich estetických a ekologických funkčí a zajištění jejich provozní bezpečnosti.

Celý text v záložkách s interními odkazy + audio →

Speciální zásahy na stromech

Standard „Speciální zásahy na stromech“ definuje postupy používané při specifických typech zásahů zejména na stromech rostoucích mimo les.

Tyto zásahy mají charakter výjimečných opatření, která je vhodné realizovat pouze ve zvláště opodstatněných případech.

Celý text v záložkách s interními odkazy

Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy

Standard „Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy“ definuje technologické postupy spojené s technickou stabilizací stromů rostoucích mimo les, instalací bezpečnostních vazeb, obručí a podpěr.

Celý text v záložkách s interními odkazy

Kácení stromů

Standard „Kácení stromů“ definuje technologické postupy spojené s kácením stromů především v podmínkách mimolesního prostředí, slouží zejména pro zhotovení projektové a prováděcí dokumentace, kontrolu a převzetí provedených prací.

Celý text v záložkách s interními odkazy

Ochrana dřevin při stavební činnosti

Standard „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ definuje výběr dřevin potencionálně ovlivněných stavební činností, návrh a provedení technologických postupů spojených s realizací jejich ochranných a pěstebních opatření. Účelem ochrany dřevin je minimalizace vznikajících poškození dřevin při plánované či probíhající stavební činnosti. Stavební činností se pro účely tohoto standardu rozumí provádění veškerých staveb, jejich odstraňování včetně souvisejících činností.

Celý text v záložkách

Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury

Standard „Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury“ definuje rozsah a techniku zásahů do dřevin, realizovaných pro zajišťování bezpečného provozu na komunikacích všech tříd dle zákona č. 13/1997 Sb. a na železničních dráhách dle zákona č. 266/1994 Sb.

Celý text v záložkách

Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury

Standard „Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury“ definuje rozsah a techniku zásahů do dřevin, realizovaných pro zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu veřejné technické infrastruktury (dále VTI) dle zákona č. 458/2000 Sb.

Celý text v záložkách