Arboristické služby

Homo urbanus – člověk městský už moc nevnímá přírodu potažmo stromy jako nezbytnou součást svého života. Přesto pohled na mohutný a krásný strom vzbuzuje úctu, pohled na jeho kácení zase nevoli. Za náplň našeho povolání a svůj cíl považujeme především, aby i pod takovými velikány bylo možné procházet se bezpečně a s radostí. Není to samozřejmost, vyžaduje to péči, a my víme, jak na to. Přečtěte si o službách, které vám nabízíme.

Řez stromů

Provádíme veškeré technologie řezů. V následujícím výčtu uvádíme pouze ty nejběžnější. V každém případě se držíme zákonů, arboristických standardů a zdravého rozumu.

Celý text standardu „Řez stromů“ 

Výchovný řez

Řez mladých stromů, jehož cílem je podpořit vývoj stabilní, funkční koruny charakteristické architektury pro daný druh typické. Postupné zvyšování nasazení koruny, aby se dosáhlo potřebného podchozího a podjezdného profilu.

Odstraňují se, případně redukují:

 • strukturálně nevhodné větve/výhony – s tlakovým větvením, vyrůstající v přeslenech, křížící se, směrované dovnitř koruny, výškově přerůstající terminál (vrcholový výhon prodlužující kmen)
 • větve mechanicky poškozené
 • větve rostoucí směrem k překážce.

V rámci jednoho zákroku se u listnatých stromů obvykle odstraňuje v období vegetace maximálně 30 %, v bezlistém stavu maximálně 50 % objemu asimilačního aparátu („listí“).

Tento typ řezu považujeme za nejefektivnější, nejlepší v poměru „cena/výkon“ a zároveň nejpodceňovanější z celého portfolia arboristických zásahů.

Investicí do několika výchovných řezů v časovém odstupu 2-3 let v řádech stokorun, získáte nejen zdravý strom s kvalitně zapěstovanou korunou ladný na pohled, ale zároveň ušetříte desetitisíce za radikální, strom zbytečně zraňující řezy, jejichž potřebu v budoucnosti lze vyjádřit pravděpodobností hraničící s jistotou.

Bezpečnostní řez

Řez zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu.

Odstraňujeme, případně redukujeme větve aktuálně provozně nebezpečné:

 • silné suché
 • nalomené či zlomené
 • mechanicky poškozené
 • přerostlé, staticky rizikové
 • s defektním větvením akutně hrozící selháním.

Řez neřeší aktuální statické poměry celého jedince (riziko vývratu, zlomu kmene, rozpadu koruny), to řeší obvodové redukce a samozřejmě pokácení.

Řez nemá za cíl podporu dlouhodobých funkcí stromu a jeho perspektivu.

Lze provádět během celého roku.

V kontextu arboristických zásahů se jedná o něco levnější, základní zákrok. Zákazníci ho z toho důvodu často preferují navzdory našim doporučením. Bezpečnostní řez zákazníkům navrhujeme v některých případech sami, pravdou však je, že se většinou přikláníme spíše ke zdravotnímu řezu. Ne proto, že bychom si za každou cenu chtěli účtovat třeba o tisíc korun více, ale když už na strom lidově řečeno lezeme, je dobré mu poskytnout komplexní a ne jen provizorní ošetření.

Zdravotní řez

Řez zaměřený na zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu, dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti.

Odstraňují se, případně redukují:

 • strukturálně nevhodné větve (kodominantní tedy konkurující terminálnímu/vrcholovému výhonu), vrůstající do koruny, křížící se, s tlakovým větvením
 • mechanicky poškozené větve, zlomené, se sníženou stabilitou
 • napadené chorobami a škůdci
 • usychající a suché

Nesmí dojít k odstranění více než 20 % objemu asimilačního aparátu („listí“).

Optimální provádět v období plné vegetace.

Lokální redukce

Za termínem „lokální redukce“ se vlastně skrývá skupina redukčních lokálních řezů:

 • lokální redukce směrem k překážce
 • lokální redukce z důvodu stabilizace
 • úprava průjezdního nebo průchozího profilu.

Tyto řezy, jsou-li potřebné, se zpravidla navrhují jako „doplněk“ například ke zdravotnímu řezu. Samostatně je zde uvádíme proto, že zákazník si nás může zavolat opravdu jen kvůli tomu, abychom mu například zredukovali větev, která už mu leží na střeše, a o nic jiného nemá zájem.

Redukční lokální řezy prováděné kolem nadzemních elektrovodů a dalších typů produktovodů se řídí arboristickým standardem „Péče o stromy kolem veřejné technické infrastruktury“.

Obvodová redukce

Obvodová redukce je technologie, která patří do skupiny stabilizačních řezů (další jsou stabilizace sekundární koruny a sesazovací řez). Uvádíme z nich pouze obvodovou redukci, protože laik mezi těmito technologiemi rozdíl většinou nevidí.

Hlavním cílem obvodové redukce je zmenšení náporové plochy koruny vůči větru a snížení těžiště stromu. Nejvíce se tedy redukují větve v horní části koruny, směrem dolů se redukuje méně.

Při jednom zákroku by nemělo být odstraněno více než 30 % asimilačního aparátu („listí“). Pokud je potřebná radikálnější redukce, provádí se po etapách v intervalu obvykle 5 až 10 let v rozsahu zohledňujícím reakci stromu na předchozí zákrok.

Nelze provádět na mladých a středněvěkých stromech, které jsou ještě ve fázi dynamického délkového přírůstu. Zákrok je určen pro dospělé a senescentní („stárnoucí“) jedince.

Instalace bezpečnostních vazeb

V odůvodněných případech (např. v případě nestabilních tlakových vidlic) je vhodné taková větvení zajistit instalací bezpečnostní vazby. Provádíme instalace dynamických i statických vazeb.

Celý text standardu „Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy“

 

Dynamické bezpečnostní vazby

Dynamické vazby jsou v podstatě speciální syntetická lana o vysoké nosnosti. Tato lana odolávají povětrnostním vlivům, jsou průtažná a instalují se s průvěsem.

Jejich účelem není držet váhu větví stále, ale v případě extrémního výkyvu nebo dokonce selhání větví pádem, jsou díky své průtažnosti schopné dynamický ráz nebo pád zachytit.

Cena dynamické vazby

Statické bezpečnostní vazby

Statické vazby jsou ocelová lana instalovaná s předepnutím buď kolem svazovaných větví na podkladnice, nebo skrz větve vrtem.

Napnuté bez prověsu proto, že jejich smyslem je držet váhu stále, a pomáhat tak stromu přetížené větve udržet.

Instalace statické vazby je v podstatě nevratná záležitost, strom si na její pomoc zvykne, při jejím odstranění by téměř s jistotou selhal.

Ceny statických vazeb

Rizikové kácení stromů

Ne každý strom jde zachránit. I když raději stromy ošetřujeme, kácíme bohužel častěji, než bychom chtěli.

Celý text standardu „Kácení stromů“.

 

Kácení ze země

Kácení bez výstupu arboristy na strom.

Může být volné nebo s přetažením.

Směrování pádu stromu žádoucím směrem je docíleno buď jen směrovým zářezem, nebo pomocí tahu lanem umístěného do koruny stromu.

 

Kácení postupné

Postupné kácení je kácení za použití stromolezeckých technik, kdy arborista na stromě postupně rozebírá korunu, jednotlivé kusy cíleně hází nebo lanem spouští a kmen nakonec „sešpalkuje“.

V praxi se pak ještě rozlišuje, zda je prostor pod korunou stromu volný, nebo s překážkami.

Odborné posudky a inventarizace

Celý text standardu „Hodnocení stavu stromů“.

Inventarizace stromů / dendrologický průzkum

Předmětem dendrologického průzkumu je zhodnocení stromů: určení taxonu (rod, druh, případně kultivar), změření obvodu kmene, výšky stromu, výšky nasazení koruny a průměru koruny. Dále stanovujeme fyziologické stáří, vitalitu, zdravotní stav, stabilitu a perspektivu stromu. Na základě vyhodnocení stavu stromu je proveden návrh vhodného opatření (typ technologie ošetření / kácení) a jeho naléhavost.

Zpracovaný dendrologický průzkum včetně fotodokumentace zasíláme s ohledem na přírodu pouze v elektronické podobě.

Cena dendrologického průzkumu

Přístrojová vyšetření stability stromů

U obzvlášť hodnotných stromů a stromů s vysokou hodnotou cíle případného pádu se vyplácí investice do speciálních měřících metod, které nebezpečí odhalí včas.

Ani sebezkušenější dendrolog nedokáže přesně určit míru poškození kořenů (např. po stavební činnosti) nebo rozsah hniloby v dutinách kmene a kosterních větví. Z vizuálního ohledání zkrátka nejde vyvodit závěr s jistotou. Přístrojové metody jsou tedy cenný spojenec.

Tahová zkouška

Podstatou tahové zkoušky je zatížení stromu lanovým navijákem ve dvou na sebe kolmých směrech. Mechanické chování stromu je v průběhu zatěžování známou působící silou exaktně měřeno dynamometrem, elastometrem a inklinometrem. Speciální software následně vyhodnotí sílu, která působí na strom při určité síle větru. Se znalostí materiálových vlastností dřeva, lze vyčíslit reálnou odolnost stromu proti vyvrácení a zlomení kmene.

Cena tahové zkoušky

Stromový tomograf

Akustický (stromový) tomograf funguje na principu měření rychlosti šíření zvuku dřevem. Po obvodu stromu se pod kůru umístí čidla do hloubky aktivního pletiva. Čidla propojená s počítačem snímají rychlost šíření zvuku a ten se šíří ve zdravém dřevě odlišně od dřeva postiženého hnilobou/tlením. Výsledkem šetření je vizualizace průřezu kmene.

Cena tomografického vyšetření

V případě, že je vhodné provést zákrok na stromě z vysokozdvižné plošiny, spolupracujeme téměř výhradně s firmou Montážní plošiny Strach. Mají výborné, opečovávané stroje a jezdí s nimi profící. Ve výsledku s nimi máme prostě pro strach uděláno :).